gulp-sass安装报错解决方法

gulp-sass报错解决方案

首先是下载项目

git clone https://github.com/div-wang/div-wang.github.io.git

然后进入项目目录

cd div-wang.github.io

安装node依赖插件

npm install

如果报错请执行

npm cache clean
npm install gulp-sass